Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 41/2015/QĐ-TTg về việc bán cổ phần theo lô.Quyết định này quy định một số nội dung về việc thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán (GDCK) của các công ty đại chúng chưa niêm yết được tổ chức trên Sàn GDCK Hà Nội (Sàn Giao dịch Upcom) do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ quản lý ngành), UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh), tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ là đại diện chủ sở hữu.Về nguyên tắc, việc bán cổ phần theo lô phải thực hiện đấu giá qua Sở GDCK trên cơ sở phương án bán theo lô được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, trong đó phương án bán cổ phần theo lô phải có các nội dung cơ bản sau: số lô cổ phần bán đấu giá; số lượng cổ phần của mỗi lô; giá khởi điểm của lô cổ phần bán đấu giá; tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá; phương án xử lý trong trường hợp đấu giá không thành công.Các nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô theo quy định tại Quyết định này không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.Bán cổ phần theo lô có thể chia thành nhiều lô khác nhau đế bán đấu giá tùy theo số lượng cổ phần và tình hình thị trường nhưng mỗi một phiên đấu giá chỉ bán một lô cổ phần (trọn lô), số lượng cồ phần của một lô không thấp hơn 5% vốn điều lệ của công ty cổ phần.Trường hợp bán chỉ định (không qua Sở Giao dịch chứng khoán) thỉ thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.Việc bán cổ phần cho cổ đông chiến lược đối với những doanh nghiệp sau IPO được thực hiện như sau: Bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo phương án cổ phần hoá được phê duyệt trong vòng 12 tháng kể từ khi DN chuyển thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định tại phương án cổ phần hoá đã được phê duyệt, hoặc theo qụyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa; Bán cổ phần cho cổ đông chiến lược sau 12 tháng kể từ khi DN chuyển thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định thoái vốn; Bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo phương án khác thì thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.Về thẩm quyền phê duyệt phương án bán cổ phần theo lô, Quyết định quy định rõ, Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quyết định phương án bán cổ phần theo lô tại công ty cổ phần do mình làm đại diện chủ sở hữu sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phê duyệt phương án thoái vốn theo lô của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty khi có kế hoạch thoái vốn ở các doanh nghiệp khác.Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty hoặc Chủ tịch công ty quyết định việc bán cổ phần theo lô tại công ty cổ phần do mình làm đại diện chủ sở hữu theo quy định và phương án đã được phê duyệt.Riêng đối với phương án bán cổ phần theo lô phần vốn nhà nước tại công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sau cổ phần hóa, Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quyết định phương án bán sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.Cũng theo Quyết định này, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được mua cổ phần với số lượng không hạn chế. Đối với lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định tỷ lệ tối đa tham gia đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện theo quy định đó.Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô là các nhà đầu tư có năng lực tài chính; có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với DN; có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có; hỗ trợ DN mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị DN, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của DN.Quyết định cũng quy định rõ, giá khởi điếm lô cổ phẩn được xác định bằng giá khởi điểm bán một cố phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô. Giá khởi điểm một cổ phần được xác định trên cơ sở kết quả định giá của tô chức có chức năng định giá.Căn cứ Quyết định phê duyệt phương án bán cổ phàn theo lô được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô, cơ quan đại diện chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty chỉ đạo người đại diện phối hợp cùng sở GDCK xây dựng Quy chế bán cổ phần theo lô của từng doanh nghiệp, trong đó thời gian thực hiện công bố thông tin tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày công bố.VT


Theo stockbiz.vn