Bộ Tài chính vừa công bố số liệu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp qua đăng ký thuế tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 5 năm 2015.Cụ thể: Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn quốc hiện có 506.053 doanh nghiệp, tăng 23.438 doanh nghiệp (4,85%) so với thời điểm 31/12/2014. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên toàn quốc có 34.563 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 45% số doanh nghiệp thành lập mới cả năm 2014.Số doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh là 20.425 doanh nghiệp (bằng 25% số doanh nghiệp ngừng hoạt động cả năm 2014). Số doanh nghiệp tạm nghỉ sản xuất kinh doanh là 18.510 doanh nghiệp, giảm 535 doanh nghiệp (2,8%) so với thời điểm 31/12/2014.Thiên Kỳ


Theo stockbiz.vn