Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có chỉ đạo về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan và Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về SCIC. Cụ thể, phối hợp SCIC khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời xem xét, biểu quyết việc không thay đổi quy mô và cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp, biểu quyết việc không bán vốn tại các công ty con, công ty liên kết trong thời gian chưa chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC.Trong trường hợp Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không phối hợp, làm ảnh hưởng đến tiến độ chuyển giao thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với SCIC thay thế Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.Phó Thủ tướng cũng giao SCIC phối hợp với các Bộ, UBND cấp tỉnh triển khai công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp (doanh nghiệp độc lập 100% vốn Nhà nước thực hiện cổ phần hóa) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định tại Thông tư số 118/2014/TT-BTC ngày 21-8-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại SCIC và các văn bản pháp luật có liên quan.Đối với doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hoặc không còn vốn Nhà nước thuộc đối tượng chuyển giao, cơ quan đang thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp này phải xử lý dứt điểm các tồn tại theo quy định của pháp luật mới thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp và phải xác định rõ, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân không chấp hành quy định của pháp luật để gây ra tổn thất cho Nhà nước (nếu có).Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ Công Thương, Xây dựng chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do mình quản lý khẩn trương xây dựng lộ trình thoái vốn giai đoạn 2016-2020 gửi Bộ Tài chính trước ngày 31-1-2016.Bộ Tài chính chính nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương về cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành của các Bộ, các doanh nghiệp quản lý nhiều đất đai (công ty nông, lâm nghiệp). Trên cơ sở đó đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31-12-2015.

N.L
Theo stockbiz.vn