Ngày 18/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2016 và thay thế Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Theo stockbiz.vn