Theo quy chế mới, bắt đầu tư ngày 1/1/2016, thời gian thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ sẽ được rút ngắn từ ngày làm việc thứ 3 sau ngày giao dịch (T+3) xuống ngày làm việc thứ 2 sau ngày giao dịch (T+2).Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo việc thanh toán tại các ngày có liên quan như sau:Các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ thực hiện tại các ngày 29,30 và 31/12/2015 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 4, 6 và 6/1/2016. Các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ thực hiện từ ngày 4/1/2016 trở đi sẽ được thanh toán theo Chu kỳ T+2.Riêng tại ngày 6/1/2016, VSD hướng dẫn cụ thể như sau:Các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ thực hiện tại ngày 31/12/2015 sẽ được thanh toán vào lúc 8h45p.Các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ thực hiện tại ngày 4/1/2016 sẽ được thanh toán vào lúc 16h00.Chân Hoàn


Theo stockbiz.vn