Thống kê từ Kho bạc Nhà nước cho thấy, tính đến ngày 31/1/2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi đối với các khoản chi thường xuyên ước đạt 100% dự toán năm 2015.Các đơn vị Kho bạc Nhà nước phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 30.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định. Số tiền thực từ chối thanh toán là 23,5 tỷ đồng.Cùng với đó, với chi đầu tư xây dựng cơ bản, cùng thời gian trên, luỹ kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ước đạt 268.676 tỷ đồng, bằng 91,3% so với kế hoạch vốn năm 2015 cấp qua Kho bạc Nhà nước.Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán khoảng 110 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số hoặc không có trong hợp đồng, dự toán được duyệt.Trước thực tế này, năm 2016, Kho bạc Nhà nước mở rộng phạm vi bắt buộc thanh toán cho cá nhân qua tài khoản ngân hàng ở những nơi có đủ điều kiện. Bên cạnh đó, mở rộng hình thức thanh toán qua thẻ chi tiêu công nhằm giảm tỷ trọng thu, chi bằng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước.Các đơn vị kịp thời đánh giá, phản ánh, báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, việc phối hợp với Sở, ban, ngành và các chủ đầu tư thực hiện tốt nhiệm vụ thu hồi tạm ứng vốn đầu tư được chú trọng.Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước hoàn thành đúng tiến độ đề án, dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin. Cụ thể, xây dựng và triển khai phân hệ thanh toán liên kho bạc tích hợp vào hệ thống TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) theo mô hình tập trung.Cơ quan này hoàn thiện kho dữ liệu Kho bạc Nhà nước nhằm cung cấp thông tin báo cáo, phân tích, thống kê nghiệp vụ. Đơn vị nâng cấp phân hệ dự báo dòng tiền trên TABMIS để phục vụ công tác dự báo ngân quỹ./.Hải Yến


Theo stockbiz.vn