Tính đến hết năm 2015, tổng tài sản của ABBank đạt 64.664 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2014.Ngân hàng TMCP An Bình - ABBank vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2015. Theo đó, tính đến hết năm 2015, tổng tài sản của ABBank đạt 64.664 tỷ đồng, giảm 2.534 tỷ đồng, tương đương giảm 4% so với năm 2014. Con số này cũng đạt 91% kế hoạch năm 2015 do tuân thủ chủ trương của NHNN giảm quy mô hoạt động trên thị trường liên ngân hàng.Dư nợ ngân hàng đạt 30.915 tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2014; Huy động là 47.881 tỷ đồng, tăng 5%; Lợi nhuận trước thuế đạt 117 tỷ đồng, giảm 22,5% so với năm 2014.Đến hết tháng 12/2015, tỷ lệ nợ xấu / dư nợ thị trường 1 đã được ABBank kiểm soát dưới mức 3% tuân thủ yêu cầu của NHNN. Các chỉ tiêu ROA đạt 0,6% và ROE đạt 6,7% đều vượt kế hoạch đề ra. Chỉ số CAR (an toàn vốn tối thiểu) đạt 16,2%.Chân Hoàn


Theo stockbiz.vn