Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) dự kiến đề xuất Chính phủ cho phép áp dụng lãi suất ưu đãi thấp hơn 5% đối với các khoản vay hiện đang được các ngân hàng thương mại giải ngân theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013.Kể từ ngày 01/7/2015, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (Luật Nhà ở 2014) có hiệu lực, trong đó có quy định NHCSXH cho vay phát triển nhà ở xã hội. Quy định này được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, có hiệu lực từ ngày 10/12/2015.Trên cơ sở Nghị định 100 của Chính phủ, ngày 10/12/2015 Thống đốc NHNN đã ký ban hành văn bản số 9496/NHNN-TD chỉ đạo NHCSXH triển khai thực hiện.Theo đó, NHCSXH thực hiện cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở đối với các đối tượng theo Điều 49 Luật Nhà ở, bao gồm: Người có công, thân nhân người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.Như vậy, thời gian tới, người nghèo, người thu nhập thấp, đối tượng chính sách sẽ được vay vốn từ NHCSXH và hưởng ưu đãi hơn về lãi suất, thời hạn vay, đặc biệt là thủ tục vay vốn và cách tiếp cận vốn cũng sẽ thuận tiện hơn.


<table>
<tbody>
<tr>
<td style="">
<p>
Khoản 5, Điều 16, Nghị định 100 của Chính phủ quy định lãi suất cho vay ưu đãi tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ. NHCSXH dự kiến đề xuất Chính phủ cho phép áp dụng lãi suất ưu đãi thấp hơn 5% đối với các khoản vay hiện đang được các Ngân hàng thương mại giải ngân theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 và cao hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ là 3%/năm.</p>
<p>
Thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<b itemprop="author">QC[/B]
Theo stockbiz.vn