Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/3.Theo thông lệ tại các cuộc họp và theo quy định của pháp luật về các nội dung cần phải được báo cáo và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, VPBank sẽ công bố tại Đại hội những nội dung chính như: báo cáo đánh giá hoạt động của Ban điều hành, hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của các ủy ban trực thuộc, các báo cáo của tổng giám đốc về tình hình hoạt động của ngân hàng, các đề xuất về phương án phân phối lợi nhuận, phương án tăng vốn, các kế hoạch hoạt động năm 2016 của ngân hàng.Các nội dung này sẽ được trình bày và thảo luận công khai tại Đại hội đồng cổ đông để tiến hành biểu quyết.Điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh của VPBank năm 2015 là hầu hết các chỉ tiêu đều gần hoàn thành hoặc vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã giao, duy trì đà tăng trưởng vững chắc so với năm trước, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời, hiệu quả sử dụng vốn cũng như các chỉ tiêu về an toàn hệ thống đều được nâng cao.Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của VPBank đạt 193.876 tỷ đồng, tăng trưởng 18,8% so với cuối năm 2014. Vốn chủ sở hữu đạt 13.389 tỷ đồng, tăng 4.409 tỷ đồng so với năm 2014. Vốn điều lệ đạt 8.056 tỷ đồng, tăng 1.709 tỷ đồng do trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Thặng dư vốn cổ phần đạt 1.289 tỷ đồng, tăng 1.287 tỷ đồng so với cuối năm 2014 do ghi nhận chênh lệch mệnh giá và giá bán cổ phiếu của ngân hàng. Lợi nhuận chưa phân phối đạt 2.719 tỷ đồng, tăng 629 tỷ đồng so với 2014.Tổng huy động vốn (gồm tiền gửi của khách hàng, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá) cả năm đạt 169.895 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2014. Riêng tiền gửi của khách hàng đạt 130.271 tỷ đồng, tăng ròng gần 22.000 tỷ đồng (tương đương tăng 20%) so với 2014, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của toàn ngành ngân hàng và giúp VPBank tiếp tục nằm trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần có tăng trưởng cao về huy động.Trong năm 2015, VPBank đã phát hành thêm hơn 7.400 tỷ đồng các giấy tờ có giá có kỳ hạn từ 1-5 năm. Đây là nguồn vốn ổn định, dài hạn để tài trợ cho tăng trưởng tài sản trung dài hạn, đảm bảo an toàn trong cấu trúc tài sản./.Thu Hương
Theo stockbiz.vn