Mười (10) CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường Niêm yết lớn nhất trên HNX trong Qúy 1/2016:


<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:57px;">

STT
</td>
<td style="width:359px;">

Tên CTCK
</td>
<td style="width:176px;">

Thị phần (%)
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

1
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
</td>
<td style="width:176px;">

11.04%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

2
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
</td>
<td style="width:176px;">

10.23%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

3
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
</td>
<td style="width:176px;">

7.09%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

4
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội
</td>
<td style="width:176px;">

5.80%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

5
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
</td>
<td style="width:176px;">

5.74%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

6
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime
</td>
<td style="width:176px;">

5.09%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

7
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
</td>
<td style="width:176px;">

4.90%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

8
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
</td>
<td style="width:176px;">

4.66%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

9
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
</td>
<td style="width:176px;">

3.52%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

10
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
</td>
<td style="width:176px;">

3.35%
</td>
</tr>
</tbody>
</table>Mười (10) CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường Upcom lớn nhất trên HNX trong Quý 1/2016:


<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:57px;">

STT
</td>
<td style="width:359px;">

Tên CTCK
</td>
<td style="width:176px;">

Thị phần (%)
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

1
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
</td>
<td style="width:176px;">

12.75%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

2
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương VN
</td>
<td style="width:176px;">

11.29%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;height:6px;">

3
</td>
<td style="width:359px;height:6px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC
</td>
<td style="width:176px;height:6px;">

8.38%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

4
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
</td>
<td style="width:176px;">

7.46%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

5
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
</td>
<td style="width:176px;">

6.78%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

6
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN
</td>
<td style="width:176px;">

6.71%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

7
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
</td>
<td style="width:176px;">

5.23%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

8
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
</td>
<td style="width:176px;">

5.05%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

9
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
</td>
<td style="width:176px;">

4.43%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:57px;">

10
</td>
<td style="width:359px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
</td>
<td style="width:176px;">

3.89%
</td>
</tr>
</tbody>
</table>Mười (10) CTCK có thị phần môi giới Trái phiếu và Tín phiếu lớn nhất trên HNX trong Quý 1/2016:


<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="565" width="561">
<tbody>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:25px;">

STT
</td>
<td style="width:417px;height:25px;">

Thành viên
</td>
<td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:25px;">

Nhóm
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:49px;">

1
</td>
<td style="width:417px;height:49px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM
</td>
<td rowspan="3" style="width:151px;height:49px;">

Nhóm có thị phần trên 10%
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:49px;">

2
</td>
<td style="width:417px;height:49px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:49px;">

3
</td>
<td style="width:417px;height:49px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:49px;">

4
</td>
<td style="width:417px;height:49px;">

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam
</td>
<td rowspan="2" style="width:151px;height:49px;">

Nhóm có thị phần từ 5% đến 10%
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:49px;">

5
</td>
<td style="width:417px;height:49px;">

CTCP Chứng khoán Bản Việt
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:49px;">

6
</td>
<td style="width:417px;height:49px;">

Công ty TNHH Chứng khoán NH Á Châu
</td>
<td rowspan="5" style="width:151px;height:49px;">

Nhóm có thị phần dưới 5%
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:49px;">

7
</td>
<td style="width:417px;height:49px;">

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:49px;">

8
</td>
<td style="width:417px;height:49px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:49px;">

9
</td>
<td style="width:417px;height:49px;">

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:49px;">

10
</td>
<td style="width:417px;height:49px;">

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam)
</td>
</tr>
</tbody>
</table>Theo stockbiz.vn