Dưới đây là danh sách cập nhật danh mục cổ phiếu Việt Nam do quỹ iShare MSCI Frontier 100 ETF công bố tính đến ngày 04/04/2016.Chi tiết cụ thể xin xem trong file đính kèm

Theo stockbiz.vn

View more random threads: