Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 28/2016/GCNCP-VSD ngày 06/04/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, cụ thể:Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Trụ sở chính:Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:033.3715066

Fax:033.33715067

Vốn điều lệ:108,000,000,000 đồng

Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Mã chứng khoán:MGC

Mã ISIN:VN000000MGC2

Mệnh giá:10,000 đồng

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký:10,800,000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký:108,000,000,000 đồng

Hình thức đăng ký:Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 07/04/2016,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Theo stockbiz.vn