Đa số lượng cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>CII[replacer_img]<p>

Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay bán ròng rất mạnh mã <span style='white-space:nowrap'>CII<p>
<p style="text-align: justify;">
<span style='white-space:nowrap'>SCR</span> phiên hôm nay được khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 14,5 tỷ đồng. Tiếp sau đó, <span style='white-space:nowrap'>PVS</span> được mua ròng hơn 5,7 tỷ đồng. Hai mã <span style='white-space:nowrap'>SHB</span> và <span style='white-space:nowrap'>SHN</span> đều được mua ròng hơn 2 tỷ đồng.Chiều ngược lại, <span style='white-space:nowrap'>NDN</span> bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 3 tỷ đồng. <span style='white-space:nowrap'>HUT</span> và <span style='white-space:nowrap'>KLS</span> đều bị bán ròng trên 2 tỷ đồng.
<p style="text-align: right;">


Bình Minh


</span></span>


Theo stockbiz.vn