Số liệu mới nhất mà Bộ Tài chính vừa công bố cho biết, bội chi ngân sách nhà nước 4 tháng qua ước đạt 53.600 tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán năm.Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện 4 tháng đầu năm ước đạt 317.000 tỷ đồng, bằng 31,3% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2015.Trong đó, thu nội địa ước đạt 264.870 tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2015 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 7,8%). Thu về dầu thô ước đạt 13.000 tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán, giảm 48,1% so với cùng kỳ năm 2015.Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 38.900 tỷ đồng , bằng 22,6% dự toán, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm 2015.Về chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước 4 tháng là 370.660 tỷ đồng, bằng 29,1% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.Trong đó, chi đầu tư phát triển 4 tháng đầu năm 2016 đạt 57.200 tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán, tăng 3,5% cùng kỳ năm 2015. Chi trả nợ và viện trợ luỹ kế chi 4 tháng xấp xỉ đạt 51.900 tỷ đồng, bằng 33,5% dự toán, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2015.Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 4 tháng xấp xỉ đạt 261.600 tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán, tăng 5% so cùng kỳ năm 2015.Do vậy, bội chi ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt 53.600 tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán năm./.Xuân Thân
Theo stockbiz.vn