UBND TP.HCM vừa ban hành bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn. Bảng giá này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý, vận hành cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và các cá nhân, tổ chức đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

>>> Xem thêm : dự án propertyx


Nếu nhà biệt thự sử dụng cho nhiều hộ gia đình, giá thuê được tính như sau. Nhà phụ độc lập thì hộ sử dụng ký hợp đồng thuê nhà độc lập, giá thuê tính theo giá nhà ở thông thường.

Nhà chính biệt thự, các hộ sử dụng căn cứ hợp đồng thuê nhà được ký, giá thuê được tính cho 1 hộ sử dụng độc lập, áp dụng nguyên giá thuê nhà biệt thự theo hạng tương ứng. Nếu 2 hộ sử dụng, giảm 10% giá thuê nhà biệt thự theo hạng tương ứng.

Trường hợp 3-5 hộ sử dụng, giảm 20% giá thuê nhà biệt thự theo hạng tương ứng. Nếu 6-8 hộ sử dụng, giảm 30% giá thuê nhà biệt thự theo hạng tương ứng. Trường hợp 9 hộ sử dụng trở lên, giảm 40% giá thuê nhà biệt thự theo hạng tương ứng.

Ở bảng giá cho thuê nhà này, TP.HCM bỏ thu điều tiết tiền thuê nhà trong trường hợp hộ sử dụng tiết kiệm một phần diện tích khuôn viên hoặc một phần diện tích sử dụng để tự kinh doanh hoặc cho thuê lại.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện thống nhất quyết định này trên địa bàn thành phố. Tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Các đơn vị quản lý và ký hợp đồng thuê nhà có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh giá thuê nhà theo quyết định này. Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, nếu Chính phủ điều chỉnh tăng tiền lương cơ bản thì giá thuê nhà được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ tăng lương cơ bản.

>>> Xem thêm thông tin tại website: http://propertyx.net.vn