UBCKNN lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant).Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP, chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do CTCK phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.Chứng quyền có bảo đảm là giao kết dân sự giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng quyền, theo đó tổ chức phát hành có trách nhiệm ký quỹ tài sản đảm bảo tại ngân hàng lưu ký và thực hiện nghĩa vụ đối với người sở hữu chứng quyền theo các điều khoản trên Bản cáo bạch. Người sở hữu chứng quyền là chủ nợ có bảo đảm của tổ chức phát hành chứng quyền; được ưu tiên thanh toán tài sản của tổ chức phát hành chứng quyền trước chủ nợ không bảo đảm, cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi trong trường hợp tổ chức phát hành giải thể, bị phá sản theo quy định pháp luật liên quan.Tổ chức phát hành chỉ được chào bán chứng quyền dựa trên tài sản cơ sở là chứng khoán trong danh sách chứng khoán đáp ứng điều kiện chào bán chứng quyền do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành. Tổ chức phát hành không được chào bán chứng quyền dựa trên cổ phiếu của chính tổ chức phát hành. Chứng quyền phải được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam.Chứng khoán cơ sở của chứng quyền phải đáp ứng các điều kiện sau: là cổ phiếu đáp ứng tiêu chí về mức độ thanh khoản, tỷ lệ tự do chuyển nhượng và và các tiêu chí khác theo quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; chứng chỉ quỹ ETF niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam; chỉ số thị trường do Sở Giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam xây dựng, hoặc phối hợp xây dựng và quản lý cùng tổ chức quốc tế sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Bên cạnh đó, chứng khoán không đang trong tình trạng bị cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng giao dịch, không trong diện hủy niêm yết theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền loại bỏ chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán đáp ứng điều kiện chào bán chứng quyền trong trường hợp không còn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều này. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi quyết định loại bỏ chứng khoán ra khỏi danh sách nêu trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán về việc này.Bình An


Theo stockbiz.vn