Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. Các Cty đại chúng chưa niêm yết cần nhanh chóng đăng ký giao dịch trên UpCom. DNNN đã chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ cần chào sàn UpCom trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.Ngày 13/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCom).Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty chứng khoán chưa niêm yết.Theo đó, thời hạn thực hiện đăng ký giao dịch trên UpCom kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, hủy niêm yết hay hoàn tất cổ phần hóa (đối với DNNN) đã được rút ngắn lại rất nhiều so với Thông tư 01/2015 đã ban hành trước đó.Đối tượng thực hiện đăng ký giao dịch trên UpCom là Công ty đại chúng không đủ điều kiện niêm yết hoặc đã đủ điều kiện niêm yết nhưng chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.Các công ty đã hủy niêm yết phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom nếu vẫn đáp ứng điêu kiện là công ty đại chúng (bao gồm cả trường hợp bị hủy niêm yết do công ty hình thành sau hợp nhất, sáp nhập, hoán đổi không đáp ứng điều kiện niêm yết). Doanh nghiệp nhà nước đã chào bán chứng khoán ra công chúng, nếu chưa niêm yêt trên Sở giao dịch chứng khoán thì phải đăng ký giao dịch trên UpCom.Trong 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng hoặc kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (IPO), công ty có trách nhiệm hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại TTLKCK và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom.Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực, Sở GDCK có trách nhiệm phối hợp với TTLKCK đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty bị hủy niêm yết là công ty đại chúng. Quy định này áp dụng cho chứng khoán bị hủy niêm yết bao gồm cả trường hợp hủy niêm yết bắt buộc, hủy niêm yết tự nguyện và chứng khoán bị hủy niêm yết do công ty niêm yết sau khi sáp nhập, hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi không đáp ứng điều kiện niêm yết.Thời hạn hoàn tất đăng ký giao dịch trên UpCom đã được rút ngắn

Ngoài ra, Thông tư 180 cũng quy định trong vòng 6 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty hợp nhất từ các doanh nghiệp trong đó có DNNY, mà sau hợp nhất, công ty này không đáp ứng điều kiện niêm yết cũng sẽ phải đăng ký giao dịch.Thông tư 01/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2015. Tuy nhiên, không phải các doanh nghiệp đều tuân thủ theo quy định này. Một số doanh nghiệp đã hủy niêm yết nhưng vẫn là công ty đại chúng, như trường hợp của CTCP Thủy sản Minh Phú (MPC), CTCP Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn (SBC)...Một số doanh nghiệp mới hủy niêm yết gần đây như Công ty cổ phần Thế kỷ 21(C21) và Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) đã hủy niêm yết trong các tháng trước nhưng đến nay vẫn chưa quay trở lại sàn UpCom.Xin xem thông tư 01/2015 ở đây. Thông tư 180/2015 nằm trong file đính kèmThanh Thủy


Theo stockbiz.vn