Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 155 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ 1/1/2016.Thay vì quy định ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam phải là tiếng Việt như Thông tư 52 trước đây, văn bản mới bỏ bớt sự ràng buộc, cho phép nhà đầu tư và một số thành viên thị trường khác được công bố thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán. Trường hợp công bố song ngữ thì nội dung tiếng Anh có tính tham khảo.Bên cạnh đó, Thông tư 155 cũng mở rộng khái niệm cổ đông nội bộ so với quy định được ban hành từ năm 2012. Ngoài các thành viên nắm giữ chức vụ trong ban quản trị, ban điều hành, người được ủy quyền công bố thông tin của doanh nghiệp, quỹ đầu tư, người nội bộ còn bao gồm cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% cổ phần trả lên; nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư mua vào để trở thành cổ đông lớn của công ty; tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng...Trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về công bố thông tin, tùy theo tính chất, mức độ, cơ quan quản lý sẽ áp dụng hình thức kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định pháp luật.Huyền Thư


Theo stockbiz.vn