[replacer_a]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
————***———-

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN
Số: ………………..
(V/v:Góp vốn dự án: Dự Án Khu nhà ở xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn (tên thương mại là Dự án BẢO LONG NEW CITY))– Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015.

– Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014.

– Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về Quy chế khu đô thị mới.

– Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18 tháng 08 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính Phủ.

– Căn cứ quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Dự Án Khu nhà ở xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn

– Căn cứ quyết định số: 644/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở Dự Án Khu nhà ở xã Hương Mạc, thị xã Từ SơnHôm nay, ngày ….. tháng…….năm……... Hai bên chúng tôi gồm:
BÊN NHẬN GÓP VỐN (GỌI TẮT LÀ BÊN A): CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ BẢO LONG
Đại diện Ông : Trần Văn Giang – Chức vụ: Giám Đốc
Địa chỉ: : Kim Thiều – Hương Mạc – Từ Sơn – Bắc Ninh
Điện thoại :
MST : 2300 569 288
Số tài khoản : 1031008686868 tại Ngân hàng ABBANK – chi nhánh Từ Sơn
Số tài khoản (cá nhân): Nguyễn Thị Hòa 1031006688666 tại Ngân hàng ABBANK – chi nhánh Từ Sơn

BÊN GÓP VỐN (GỌI TẮT LÀ BÊN B):
Đại diện Ông (bà) :………………………………………… …………………

Năm sinh……………………………………… …………..………………….
Số CCCD ………………………………………… …………………………..
Địa chỉ ………………………………………… ……….…………………….
Số điện thoại…………………………………… ………..……………………Sau khi thảo luận, hai bên thống nhất ký hợp đồng góp vốn với các điều khoản, điều kiện dưới đây:

ĐIỀU 1: ĐỒNG TIỀN SỬ DỤNG :

– Đồng tiền sử dụng trong giao dịch của hợp đồng này là đồng Việt Nam

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN:

– Mục đích sử dụng: Bên A sử dụng số tiền góp vốn của Bên B để phục vụ dự án.

Dự Án Khu nhà ở xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn (tên thương mại là Dự án BẢO LONG NEW CITY)

1. Tổng số tiền góp vốn là: ………………………………………..… ………….. (Bằng chữ: :……………………………….………… ……………………../).

ĐIỀU 3: THỦ TỤC GIAO NHẬN TIỀN


– Khi nhận tiền, Bên A lập 2 (hai) bản phiếu thu tiền, mỗi bên giữ 1(một) bản là
phần không thể tách rời của hợp đồng này.

ĐIỀU 4: QUYỀN ƯU TIÊN MUA SẢN PHẨM VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

1. Quyền ưu tiên mua sản phẩm: Khi sản phẩm của dự án Dự Án Khu nhà ở xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn (tên thương mại là Dự án Hợp đồng góp vốn dự án Bảo Long New City). Xây dựng xong hạng mục hạ tầng, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bên B được quyền ưu tiên
mua ô đất như sau:
  • Mã lô:……………………..
  • Tên đường:………………
  • Diện tích:…………………
  • Đơn giá:……………………
  • Thành tiền:………………

Bằng chữ: : ………………………………………… …………………………
Giá trên đã bao gồm VAT (nếu có) nhưng chưa bao gồm tiền phí trước bạ, các laoij thuế, phí khác.2.Tiến độ góp vốn:

Đợt 1: : Bên B nộp tiền đặt cọc cho Bên A số tiền 50.000.000Đ/lô (năm mươi triệu đồng trên một lô) ngay khi ký hợp đồng đặt cọc. Trong vòng 07 ngày Bên B nộp 30% số tiền của lô đất cho bên A (thành tiền:……., Bằng chữ: ………………………………………… ………./)
(đã bao gồm tiền đặt cọc 50.000.000 đồng), đồng thời hai bên ký hợp đồng góp vốn.

Đợt 2: Bên B nộp 40 % giá trị của lô đất ngày …./…/2020
(thành tiền: …….., Bằng chữ: ………………………………………… …………../).

Đợt 3: : Bên B nộp 25% giá trị của lô đất khi hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng (dự kiến 7 tháng từ ngày ký hợp đồng góp vốn).

(thành tiền: …….., Bằng chữ: ………………………………………… …………../).

Đợt 4: Bên B nộp 5% còn lại khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Bên A sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng (Dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất )

(thành tiền: …………đ, Bằng chữ: ………………………………………… ……./).
Bảo Long New City
https://dothihanoi.net/
https://dothimienbac.com/
https://panoramahanoi.vn/
https://diatinland.vn/du-an-hung-ngan/
https://diatinland.vn/ban-dat-nen-xa...hong-bac-ninh/
https://diatinland.vn/du-an-khu-do-t...hong-bac-ninh/
https://batdongsanhud.com/khu-do-thi-kim-do-bac-ninh
https://diatinland.vn/vi-tri-tien-ic...long-new-city/
https://diatinland.vn/ban-dat-nen-la...-son-bac-ninh/

View more random threads: