Theo danh sách sơ bộ các công ty có lịch thực hiện quyền trong nửa đầu tháng 10/2015, HTL sẽ là công ty trả cổ tức tiền mặt cao nhất với tỷ lệ 50%, được thực hiện cho đợt 1 năm 2015.Các công ty trả cổ tức lớn tiếp theo là VMD với tỷ lệ 20%, VNF với 15%.GAS, NST, VNE, VNS và DGW là các công ty sẽ trả cổ tức với mức 10%. Đáng chú ý là GAS sẽ chi gần 1.900 tỷ đồng để trả cổ tức cho số gần 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành của công ty.Ngoài việc trả cổ tức bằng tiền mặt, DGW cũng sẽ trả thêm cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:3.Trung Nghĩa


Theo stockbiz.vn