Nhằm triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán và từng bước áp dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế đối với các hoạt động giao dịch, thanh toán chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chỉ đạo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK) xây dựng Phương án giai đoạn 1 triển khai rút ngắn chu kỳ thanh toán. Cụ thể như sau:- Chu kỳ thanh toán: Rút ngắn chu kỳ thanh toán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư hiện đang áp dụng từ 9h ngày T+3 về 16h30 ngày T+2.- Thời gian triển khai áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.UBCKNN thông báo để TTLKCK, các Sở Giao dịch chứng khoán và các thành viên Lưu ký (Công ty chứng khoán, Ngân hàng Lưu ký) phối hợp xây dựng phương án điều chỉnh về công nghệ, quy trình nghiệp vụ.... nhằm đáp ứng yêu cầu rút ngắn chu kỳ thanh toán về ngày T+2. Trong quá trình triển khai, có vấn đề vướng mắc, đề nghị các thành viên thị trường liên hệ với UBCKNN, TTLKCK để được hỗ trợ kịp thời.UBCKNN thông báo để các thành viên thị trường biết và triển khai thực hiện.

Theo stockbiz.vn