Dưới đây là danh sách cập nhật danh mục đầu tư do quỹ Market Vectors Vietnam ETF (VNM) công bố tính đến ngày 18/09/2015

Chi tiết xin xem file đính kèm./

Theo stockbiz.vn