Ước tính có khoảng 20 công ty sẽ thực hiện chia cổ tức, thưởng cổ phiếu hoặc thực hiện quyền mua cổ phiếu trong nửa cuối của tháng 9/2015.Theo danh sách sơ bộ các công ty có lịch thực hiện quyền trong nửa cuối tháng 9, LDP sẽ là công ty trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất đợt này với tỷ lệ 30,3%, được thực hiện cho năm 2014; tiếp đến là HAH trả mức 20% cho đợt 1 năm 2015.C92 và SVC là những công ty trả cổ tức cao tiếp theo với cùng tỷ lệ 12%, còn các công ty KHB, OPC, VFG và TNA trả với tỷ lệ 10%, trong đó riêng KHB trả bằng cổ phiếu thưởng.SDA cũng thưởng cổ phiếu trong đợt này. Cổ đông nắm giữ 3 cổ phiếu sẽ được thưởng thêm 1 cổ phiếu mới. Ngoài ra, DSA cũng thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 3:2.SHA là một công ty khác thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt này với tỷ lệ được công bố là 100:125. Bên cạnh đó, SHA cũng trả cổ tức 8% bằng tiền mặt cho năm 2014.Trung Nghĩa


Theo stockbiz.vn