SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu C21 thuộc VNSmallcap và VNAllshare như sau:Cổ phiếu bị loại bỏ: C21 (Công ty Cổ phần Thế kỷ 21).

Lý do: Cổ phiếu C21 bị hủy niêm yết theo Quyết định số 369/QĐ-SGDHCM ngày 20/08/2015 của SGDCK TP.HCM.

Ngày hiệu lực: 18/09/2015.

Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:Chỉ sốMã chứng khoánTỷ trọng giới hạn (c%) mớiNgày hiệu lực

VNAllshareVNM58,36%18/09/2015

Theo stockbiz.vn

View more random threads: