Bộ Tài chính cho biết giá dầu thô thanh toán trung bình 10 tháng chỉ đạt 58,4 USD, thấp hơn nhiều so với giá dự toán là 100 USD, khiến thu ngân sách từ lĩnh vực này giảm mạnh.Cụ thể, trong tháng 10, thu ngân sách từ dầu thô ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, đưa số thu lũy kế 10 tháng đầu năm lên 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán và giảm 37,7% so với cùng kỳ năm 2014.Sản lượng dầu thanh toán 10 tháng ước đạt xấp xỉ 13,9 triệu tấn, bằng 94,3% kế hoạch năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.Bộ Tài chính cho biết giá dầu thô bình quân 10 tháng đạt khoảng 58,4 USD/thùng, giảm 41,6 USD/thùng so với giá dự toán.Tuy thu từ dầu thô giảm, nhưng tổng thu ngân sách vẫn tăng nhờ số thu nội địa và thu cân đối xuất nhập khẩu đạt mức cao.Trong 10 tháng đầu năm, thu nội địa ước đạt 578,2 nghìn tỷ đồng, bằng 90,5% dự toán và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó nhiều khoản thu đã hoàn thành dự toán cả năm như: thuế bảo vệ môi trường đạt 158,3% dự toán, thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 133,3% dự toán, các khoản thu về nhà đất đạt 128,9% dự toán, lệ phí trước bạ đạt 115,6% dự toán.Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế 10 tháng ước đạt 209,3 nghìn tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2014. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 139,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6% dự toán.Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 95,6 nghìn tỷ đồng, đưa con số lũy kế 10 tháng lên 777 nghìn tỷ đồng, bằng 85,3% dự toán và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2014.Về chi ngân sách nhà nước, mức chi tháng 10 ước đạt 97,9 nghìn tỷ đồng, đưa tổng mức chi 10 tháng lên 918,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán và tăng 7,4% so cùng kỳ năm trước.Trong số đó, chi đầu tư phát triển 10 tháng xấp xỉ đạt 137,9 nghìn tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán và tăng 8,1% cùng kỳ năm 2014; chi trả nợ và viện trợ ước đạt 127,3 nghìn tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán và tăng 10,3%; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước đạt 645,1 nghìn tỷ đồng, bằng 84,1% dự toán và tăng 5,4% so cùng kỳ.Về cân đối ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết mức bội chi 10 tháng ước đạt 141,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,6% dự toán năm.Về tình hình huy động vốn cho ngân sách, tính đến ngày 25/10/2015, tổng khối lượng vốn huy động được trong tháng 10/2015 đạt 30.451,8 tỷ đồng, trong đó khối lượng trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu đạt 8.161,8 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với tháng 9/2015 và bằng 64,2% so với cùng kỳ năm 2014.Lũy kế huy động vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển theo kế hoạch được giao đến hết ngày 26/10/2015, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 157,9 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 63% kế hoạch.

Trung Nghĩa
Theo stockbiz.vn