Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2015 đạt 87 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong quý 3/2015 của ABBank đạt 403 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí hoạt động của Ngân hàng giảm 12% xuống còn 258 tỷ đòng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng xấp xỉ năm trước với hơn 107 tỷ đồng.Lợi nhuận sau thuế của ABBank cao gấp đôi quý 3/2014 với hơn 87 tỷ đồng.Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, ABBank đạt 243.5 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.Tổng tài sản của Ngân hàng tính đến cuối kỳ đạt 60,416 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng giảm 4.8% xuống 42,958 tỷ đồng còn cho vay khách hàng tăng 6.7% lên 27,698 tỷ đồng.Về hoạt động cho vay khách hàng, tổng nợ xấu của ABBank tín đến 30/09/2015 ở mức 701 tỷ đồng, giảm mạnh 40% so với đầu năm. Trong đó nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) cũng giảm 40% xuống 514 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm từ 4.5% đầu năm xuống còn 2.5%.Trong 9 tháng đầu năm, ABBank đã sử dụng 201 tỷ đồng dự phòng rủi ro để xử lý các khoản nợ khó thu bằng nguồn dự phòng, giảm số dư dự phòng rủi ro từ đầu năm 474 tỷ xuống mức 340 tỷ đồng.Tổng tài sản có khác của Ngân hàng giảm 22% xuống 3,711 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu giảm 19% xuống gần 2,000 tỷ, tài sản có khác giảm 45% xuống 784 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản lãi và phí phải thu tăng 14% lên 1,020 tỷ đồng.Dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác của Ngân hàng cao gấp đôi so với đầu năm lên mức 93 tỷ đồng.

T.L


Theo stockbiz.vn