Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã giúp cho các tổ chức này giảm được dư nợ xấu hơn 225,6 nghìn tỷ đồng.Kể từ năm 2013 đến nay, đã có 39 tổ chức tín dụng (TCTD) bán nợ cho VAMC. Chủ tịch Hội đồng thành viên VAM, ông Nguyễn Quốc Hùng, cho biết do nợ xấu của từng TCTD đã về mức cho phép 3% nên từ năm 2016 Ngân hàng Nhà nước sẽ không cần yêu cầu các tổ chức này bán nợ cho VAMC.VAMC đến nay đã có gần 15,3 nghìn khách hàng, trong đó riêng từ đầu năm đến nay có hơn 9 nghìn khách hàng.

VAMC đã phát hành trái phiếu đặc biệt mua nợ xấu của các TCTD được gần 23,3 nghìn khoản nợ.

Tổng giá trị dư nợ gốc nội bảng mà VAMC phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu đến ngày 20/10/2015 là 218,9 nghìn tỷ đồng.Trong khi đó, tổng giá mua nợ là 191,4 nghìn tỷ đồng.Sau hơn 2 năm hoạt động, VAMC đã giúp các TCTD giảm số dư nợ xấu hơn 225,6 nghìn tỷ đồng (tính theo nợ gốc), theo đó tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, tiếp cận được vốn vay của TCTD.Đến ngày 20/10/2015, VAMC đã thực hiện thu hồi nợ, bán nợ, bán trái phiếu đặc biệt đạt gần 15,7 nghìn tỷ đồng.Có thể thấy VAMC là công cụ hữu hiệu trong quá trình xứ lý nợ xấu không sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Việt Nam.Trung Nghĩa


Theo stockbiz.vn