Theo số liệu của Cục thống kê TP. Hà Nội, tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố 9 tháng ước đạt 105.886 tỷ đồng, đạt 74,7% dự toán, tăng 13,5% so với cùng kỳ.Thu ngân sách địa phương được hưởng theo điều tiết là 43.647 tỷ đồng, đạt 77,5% dự toán, cơ bản đảm bảo nguồn lực cân đối nhiệm vụ chi ngân sách Thành phố theo dự toán.Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 40.991 tỷ đồng, đạt 69,4% dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 16.976 tỷ đồng, đạt 69,8% dự toán và tăng 16,9% so với cùng kỳ, trong đó chi XDCB đạt 71,4% dự toán (cấp Thành phố đạt 68,4% dự toán, không kể ghi thu - ghi chi dự án BT thì đạt 87,7% dự toán; cấp quận, huyện, thị xã đạt 76,5% dự toán); chi thường xuyên ước thực hiện 23.116 tỷ đồng, đạt 72,2% dự toán năm và tăng 12,3% so với cùng kỳ.Về tín dụng, số liệu của Cục thống kê TP. Hà Nội cho thấy, dự kiến đến cuối tháng 9 năm 2015, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 1.321,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so cuối tháng trước và tăng 11% so cuối năm 2014, trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 0,6% và tăng 14,4%, tiền gửi thanh toán tăng 0,9% và tăng 8,9% .Tổng dư nợ cho vay tháng 9 năm 2015 đạt 1195,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so cuối tháng trước và tăng 18,3% so cuối năm 2014, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 4% và tăng 16,8%, dư nợ trung và dài hạn giảm 1,86% và tăng 20,9%.VĂN HẢI


Theo stockbiz.vn