Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến giữa tháng 8/2015, thu ngân sách từ dầu thô mới đạt 44,8 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán năm.Các cầu phần khác đều đạt tỷ dự toán cao hơn, trong đó thu nội địa đạt 429,4 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2% dự toán năm; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 101,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58%.Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 136,3 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 85,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2%; thu từ thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 80 nghìn tỷ đồng, bằng 67%; thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 36,9 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9%; thu từ thuế bảo vệ môi trường đạt 11,8 nghìn tỷ đồng, bằng 91,5%; thu từ tiền sử dụng đất đạt 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 90,2%.Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/8/2015 ước đạt 578,2 nghìn tỷ đồng, bằng 63,5% dự toán năm.Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến giữa tháng 8 ước đạt 690,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán năm.Trong số này, chi đầu tư phát triển đạt 106,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán năm; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước đạt 477,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,3%; chi trả nợ và viện trợ đạt 100,5 nghìn tỷ đồng, bằng 67%.Như vậy, tính đến ngày 15/8/2015, bội chi ngân sách nhà nước ước tính ở mức 112,6 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8% kế hoạch năm 2015 do Quốc hội phê duyệt (226 nghìn tỷ đồng).Trung Nghĩa


Theo stockbiz.vn